مقالات اموزشی در زمینه آموزش و پرورش

با ارسال نظرات خود مرا در پربار تر شدن مقالات یاری دهید

تحول اساسی با نوآوری وشکوفایی در آموزش وپرورش

تحول اساسی با نوآوری وشکوفایی در آموزش وپرورش

جوامع امروزه مرتباً در حال تغییر ودگر گونی است همه چیز در زمینه فن آوری وابزار ووسائل تولید در صنعت ،کشاورزی ،خدمات ،آموزشی ،فرهنگی و....به طور مداوم در حال تغییر است بنابراین آموزش وپرورش نیز باید در این راستا تعییر یابد ومتحول شود زیرا آموزش از یک سو منشاء این تغییرات اجتماعی  است  واز سوی دیگر خود تحت تأثیر این تغییرات است ، مراکز آموزشی با اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تکنولوژی ، مدیریت وبهبود کارایی سازمانی  ،مبانی فکری .ذوقی وخلاقیت ونوآوری را در جوانان ایجاد می کنند واز طرف دیگر همین نوآوری ها ودگر گونیها ی اقتصادی واجتماعی ،تحول آموزش وپرورش را در پی دارد ، آموزش وپرورش می تواند کارگزار یا عامل تغییر اجتماعی یا شرط ولازمه تغییر در جامعه ویا نتیجه ومعلول تغییر در سایر نهادها ی اجتماعی که با آموزش وپرورش در ارتباط اند وکنش های متقابل نزدیک دارند با شد  رابطه آموزش وپرورش وتغییرات اجتماعی یک رابطه متقابل ودو سویه است وآموزش وپرورش ،هم بر تغییرات ونوآوری ها وابتکارات در عرصه اجتماع تأثیر می گذارد وهم از تغییرات ونوآوریها تأثیر می پذیرد پدیده های نو از راههای مختلف در برنامه های آموزشی تأثیر می گذارد ونظام های آموزشی از این حیث دچار دگرگونی می شوند ،اگر آموزش وپرورش متحول شود ودر راستای ابتکار ونوآوری قرار گیرد کل جامعه متحول خواهد شد وآنگاه می توان انتظار داشت که در جامعه جرائم رو به کاهش روند وتخلفات مدنی وکیفری در جامعه اتفاق نیفتد زیرا یکی از معضلات ونا هنجاریهای موجود در جامعه کنونی ما افزایش جرائم مستمر وتکراری در جامعه می باشد که امنیت معنوی واجتماعی جامعه را تحت الشعاع خود قرار می دهد واگر به نحوی بتوان از وقوع جرائم در جامعه جلو گیری نمود زمینه نوآوری وابتکار وخلاقیتها وشکوفایی در جامعه ایجاد خواهد شد برای مثال جرائمی مانند خیانت در امانت وکلاهبرداری که بیشترین نوع جرائم کیفری را در جامعه تشکیل می دهند ناشی از نآآگاهی مردم ار ماهیت ومصداقهای این نوع جرائم ومیزان مجازاتهای آنها است وهمچنین این ناآگاهی یکی از علل افزایش پرونده های ورودی به محاکم قضایی است که به عنوان یک معضل قضایی دست وپا گیر مشاهده می شود که اگر در نظام آموزش وپرورش که باید متحول شود ریشه ومصداق اینگونه جرائم به دانش آموزان تدریس شود قطعاً زمینه وقوع جرم کمتر خواهد شد وزمینه ابتکار ونوآوری وشکوفایی در جامعه ایجاد خواهد شد برای مثال در کتابهای درسی  قید شود که مصداقها وملاکهای خیانت در امانت وکلاهبرداری عبارتند از :   مصادیق خیانت در امانت :

1-      هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی به دست آورده سوء استفاده نماید خیانت در امانت تلقی می شود ومجازات آن یک تا سه سال زندان است (ماده 673قانون مجازات اسلامی )

2-      هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی مانند سفته ،چک ،قبض ، ونظایر آنها به عنوان اجاره ،امانت ،رهن ،وکالت ،ضمانت ،یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده باشد وقرار بوده که اشیاء مذکور مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد وشخصی که آن اشیاء در نزد اوبوده است آنهارا به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید خیانت در امانت تلقی می شود ومجازات آن شش ماه تا سه سال حبس می باشد(ماده 674قانون مجازات اسلامی )

مصادیق کلاهبرداری چیست ؟

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس ،وکلاهبرداری مصوب 28/6/1364مجلس شورای اسلامی وتأئیدیه مورخ  15/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام:

هر کس از راه حیله وتقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند ویا اسم وعنوان مجعول اختیار کند وبه یکی از وسائل مذکور ویا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب وامثال آنها تحصیل کرده واز این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود ومجازات آن علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود واگر کارمند دولت باشد به 2تا 10سال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که برده است محکوم می شود

ماده 2همان قانون : هر کس به نحوی امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوصبه او تفویض می گردد مانند جواز صادرات وواردات وآنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد ویا از آن سوء استفاده نماید ویا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود مرتکب تقلب شود ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریقه تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده باشد کلاهبردار ومجرم است ومجازات آن علاوه بر رد اصل مال سه ماه تا دوسال حبس وجریمه نقدی معادل دوبرابر مالل بدست آورده جریمه می شود

 

نظریه مشورتی شماره 7278/7-8/8/1379اداره حقوقی قوه قضائیه

اگر سارق دسته چکی را که سرقت نموده امضاء صاحب چک را شبیه سازی کرده باشد وبا آن اجناس خریده باشد علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غیر رسمی (چک) واستفاده از سند مجعول شده واگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در این مرحله از مصادیق کلاهبرداری است  ویا موارد شامل مواد 105تا 119قانون ثبت اسناد که مصادیق کلاهبرداری تلقی می شوند ، وبه طور کلی در آموزش وپرورش باید از تمام ابعاد تحول ایجاد شود تحول در نحوه یاد دهی ویادگیری ،تحول در کلاس داری ،تحول در روش تدریس ونوآوری واستفاده از کلاسهای سمعی وبصری جهت کارایی بیشتر وازدیاد یاد دهی ویادگیری در کلاسهای درس ، تحول در شناسایی جاذبه ها ودافعه های آموزش وپرورش 

    مواد آموزشی تحت تأثیر یافته های دانش تغییر می یابد وآثار آنها در محتوی کتابهای درسی ظاهر می شوند واین روندی است همیشگی ووقفه نا پذیر ، از سوی دیگر همین برنامه ها ی آموزشی ومحتوی آموزش می توانند زمینه ابتکار ونواندیشی را در حوزه های مختلف فراهم آورند نظام آموزش برای اینکه بتواند در بوجود آوردن ابتکار ونوآوری در جامعه ودر تغییرات اصلاحات اجتماعی نقش داشته باشد باید ابتدا سیاست ها واهداف وراهبردها ومفاهیم مورد تأکید خودرا در این مسیر یعنی تأکید بر نوآوری وابتکار تغییر دهد ، بدیهی است از میان اصول اساسی بسیار مورد نیاز در حرکت اصلاحات آموزش وپرورش می توان به موارد ی مانند نوآوری ،نوجویی ،ابتکار طلبی ، ایجاد موقعیت یادگیری تازه ، وارائه طرح های نوآورانه اشاره کرد ، نظام آموزش وپرورش می تواند نقش بسیار اساسی در نهادینه سازی ابتکار ونوآوری در سطح جامعه به عهده گیرد اما پیش شرطهایی برای تحقق این اهداف لازم است ،سیاست آموزشی وراهبردی آموزش واهداف آموزشی باید بر نوآوری وابتکار تأکید نماید وبرای تحقق این هدف باید ساختار نظام آموزشی ،محتوی آموزشی کتابهای درسی  ،روش تدریس ،فضای کلاسهای درسی ، وراهبرد آموزش ،متناسب با آن طراحی شود ، نظام آموزشی باید از خاصیت انعطاف پذیری ،پویایی وخلاقیت لازم برخوردار باشد فضای آموزشی کلاسها باید بتواند برای آموزش گیرندگان توفان ذهنی بر پا کند ودر حین درس دانش آموز ودانشجو نباید صرفاً شنونده محض باشند، بلکه باید برنامه های کلاس درس وروش تدریس به گونه ای باشد که در ذهن فراگیران سوال پیش آورد ودامنه اندیشه آنهارا بگستراند وهم زمان در آنها پاسخهایی را به وجود آورد وآنها را به اندیشیدن وآفریدن بر انگیزاند ، اگر نظام آموزشی به دنبال نوآوری است وبر کیفیت تأکید دارد باید بسیاری از مقررات دست وپاگیر را تعدیل کند ، دیوان سالاری به سبب ویژگیهای ذاتی خود به خلاقیتها وابتکارات ونوآوری میدان نمی دهد از سوی دیگر تمرکز زدایی باید در دستور کار جدی نظام آموزش و.پرورش باشد که در سالهای اخیر در قالب مدرسه محوری مطرح شده است اما خیلی کمرنگ استودربعضی موارد در شهرستانها واحدهای اداری بجای تمرکز زدایی وتفویض اختیار کلیه مسئولیتهای مدیران مدارس را مخصوصاً در بعد مالی از آنها سلب نموده اند حتی نقش نظارتی انجمنهای اولیاء ومربیان وشورای مالی مدارس را از بین برده اند در صورتیکه در جهت ایجاد تحول در آوزش وپرورش باید این افکار دیوان سالاری در مدیران ادارات وکارکنان اداری وستادی از بین برود وآنها به استقبال تمرکز زدایی وتفویض اختیارات بیشتر به مدارس بروند  ، زیرا در ساختار غیر متمرکز میدان برای نوآوری وابتکار بیشتر فراهم است ، آموزش باید از نظر محتوی به صورتی تنظیم شود که در ذهن فراگیران موجب بروز سئوال وبر انگیختن حس کنجکاوی شود واورا به تفکر وتدبر وابتکار ونوآوری ونواندیشی وادارد معلم باید هنگام تدریس سئوالاتی را برای دانش آموزان مطرح کند که پاسخ دادن به آنها مستلزم ارتباط دادن واقعیتها ومفاهیم مختلف زندگی وجوامع اطراف آنها  به همدیگر باشد مسائلی را مطرح نماید که از محیط اجتماعی سرچشمه می گیرد وبه زندگی واقعی مربوط اند تا دانش آموختگان آنهارا با مسائل واقعی ودارای ارزش برای حل مسائل در نظر گیرند ودر جهت حل آنها بکوشند ، اگر معلمین هنگام تدریس نکات زیر را مورد توجه قرار دهند زمینه ابتکار ونواندیشی وشکوفایی استعدادهای نهفته در دانش آموزان ایجاد خواهد شد :

1- محدود نکردن تجارب دانش آموزان به موقعیتهای خاص

  2- ارزش قائل شدن برای سئوالها واندیشه های غیر معمول وبدیع

3- قرار دادن فرصتهایی برای خود آموزی ویاد گیری اکتشافی توسط دانش آموزان ودانشجویان

4-احترام قائل شدن واهمیت دادن به تفاوتهای فردی دانش آموزان

5-استفاده از روشها وفنون خاص به منظور بالابردن سطح آفرینندگی (مانند بارش مغزی ،مهارت پژوهی وروش مطالعه آفریننده )

6-معلم باید روش تدریسی را انتخاب نماید که در آن دانش آموزان به صورت فعالتری در عرصه آموزش ویاد گیری حضور دارند وبه مفاهیمی چون (تفکر انتقادی ،وحل مسئله در تدریس توجه لازم را مبذول دارد ) البته این نیازمند عواملی است مانند : تغییر نگرش معلمان از نگرش سنتی به نگرش پذیرنده نو آوری وابتکار ،تغییر لازم در محتوی وبرنامه های آموزشی ،تغییرات لازم در روش تدریس وکلاس داری معلمین،  فراهم آوردن بستر مناسب در اجتماع برای پذیرش نوآوری ها وابتکارات ونواندیشی ها ،فراهم آوردن زمینه حمایت از نو اندیشی وابتکار وبه کار گیری این نو اندیشی ها وابتکارها در عرصه های اجرایی وعملیاتی اجتماع

با بهره گیری از امکانات مادی ومعنوی وکارهای نو وابتکاری وراههای میانبر در سایه مدیریت صحیح وتدبیر درست وحکمت می توان به نوآوری وشکوفایی رسید ، نو آوری وشکوفایی مختص در یک بعد نیست بلکه رشد متوازن وهمه جانبه استعدادهای اخلاقی وعلمی در کنار هم می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ومکانهای آموزشی باید محلی برای به بار نشستن استعدادهای دانش آموزان در مسائل نوآوری وشکوفایی باشد مدرسه باید محلی برای آموزش بصیرت ،خلاقیت ،نوآوری فرزندان این مرزوبوم باشد دو بعد بهره وری وفرهنگ سازی اجتماعی برای تحقق نو آوری وشکوفایی ورسیدن به اهداف پیشرفت وعدالت در هر جامعه می باشد  واگر در راستای جرم زدایی واصلاح رفتارهای ناهنجار در جامعه وجلو گیری از افزایش پرونده دهای قضایی در محاکم قضایی وجلو گیری از اطاله دادرسیها بخواهیم تحول ایجاد کنیم قطعاً با فرهنگ سازی می توان موفق تر بود برای مثال خیلی از موارد اگر قانون هم اعلام شود تا فرهنگ مردم آنرا نپذیرد قانون عملی نخواهد شد هر قانونی موفقتر خواهد بود که با فرهنگ مردم سازگاری بیشتری داشته باشد وفرهنگ جامعه آنرا قبول نماید ،لازم به یاد آوری است که ما در زمینه بحث های مربوط به اخلاق ،معنویت ،امنیت اخلاقی ،امنیت اجتماعی ،اعتماد به نفس ملی وآگاهی رشد سیاسی نیاز مند فرهنگ سازی هستیم وبرای رسیدن به این مهم رسانه ها باید همگام با نظام آموزشی کشور کاملاً متحول شوند وفرهنگ سازی نمایند مخصوصاً جامعه ما یک جامعه قرآنی است اما متأسفانه خیلی از افراد جامعه ما با قرآن ومفاهیم قرآنی آشنا نیستند وفقط به قرآن احرام می گذارند اما کاملاً به دستورات آن عمل نمی کنند زیرا اگر ما مسلمانان به مفاهیم قرآنی کاملاً آشنا باشیم وبا تدبر به آیات قرآنی ومعنی وترجمه آن نگاه کنیم هیچ گونه جرائمی در جامعه اتفاق نمی افتد وجامعه ما بر اساس امر به معروف ونهی از منکر اداره می شود اما واقعیت این است که خلی از ما با مصادیق مختلف معروفها ومنکرها آشنا نیستیم وبرای اینکار نیازمند به فرهنگ سازی وایجاد تحول ونواندیشی وابتکار وشکوفایی هستیم وبرای اینکار می توانیم فرهنگ سازی کنیم که در برگزاری جلسات اداری ومهمانیها ومراسمات مختلف همراه قرائت قرآن معنی وترجمه آنرا نیز برای مخاطبین باز گو نمائیم نا به صورت فرهنگ در جامعه  نهادینه شود ،ومطبوعات باید در این راستا گام بردارند  تا بتوانند یار ومددکار آموزش وپرورش  در زمینه تحول ونو آور ی ونواندیشی وابتکار باشند  یا در راستای تحول ونواندیشی در کتابهای درسی ریشه جرائم کیفری کنجانده شود ودر کلاسهای درس به دانش آموزان تدریس شود تا در جامعه شاهد از بین رفتن زمینه جرائم کیفری باشیم مثلاًاین موارد به دانش آموزان تدریس شود : آیا می دانید که ریشه جرائم کیفری مانند اهانت کردن به دیگران ،تهمت زدن به مردم ،هتک حرمت اشخاص ،توهین به دیگران ،زورگویی ،دزدی ،شرارت ،صدور چک بلامحل وتخلف از قواین ومقررات وتصرف عدوانی ،خیانت در امانت ،کلاهبرداری ]تخریب و.... چیست ؟

 آیا می دانید که منشاء اصلی جرائم حقوقی مانند ندادن طلب مردم ، عدم پرداخت اقساط بانکها ،تجاوز به حقوق دیگران ، تصرف عدوانی ،ممانعت از حق ، ایجاد مزاحمت ،غصب مال مردم ،ندادن امانتها به صاحبان آنها ،وارد نمودن ضرر وزیان به مردم ، فریب دادن ،عدم تخلیه منازل مسکونی ومکانهای تجاری مردم بعد از مدت اجاره ،تصرف اموال غیر منقول ومنقول دیگران در چیست ؟

آیا تا بحال فکر کرده اید از چه راهی می توان از وقوع جرائم جلوگیری نمود ؟

آری ریشه اتفاق همه این جرائم اعم از حقوقی وکیفری ناشی از وسوسه های شیطانی ،عدم اعتقاد به مسائل دینی ، سست شدن باورهای مذهبی وعقیدتی ،عدم توجه به حقوق شهروندان ونادیده گرفتن حریم حقوقی دیگران ،عدم پایبندی وآشنایی به قانون ومقررات ومنفعت طلبی وحرص مادیات وتکبر وخودخواهی وعدم تدبر وتفکر در آیات قرآنی است که در این موارد باید تحول ایجاد نمود وفرهنگ سازی شود تا به نواندیشی وابتکار وخلاقیت وشکوفایی در زمینه از بین بردن زمینه جرائم حقوقی وکیفری برسیم .

اگر می خواهید از وقوع جرائم در جامعه پیشگیری نمائید بایستی اعتقادات دینی خودرا تقویت نمائید واز قرآن کریم بهره بگیرید زیرا تمام دستورات پیشگیری از جرائم ودستورات قضایی ودستورات زندگی سالم در آیات قرآن مشاهده می شود که ذیلاً به چند نمونه اشاره می نمایم :

در آیه 21سوره نور به عدم پیروی از شیطان ودوری از کارهای زشت اشاره شده است

در آیه 23سوره نور اشاره دارد اگر به کسی تهمت ناروا بدهید ملعون هستید

در آیه 24سوره نور به گواهی دست وپای انسان به اعمال او در این دنیا در روز قیامت گواهی می دهند اشاره می نماید

در آیه 42بقره اشاره می نماید که حق را به باطل مشتبه نکنید تا حقیقت را پنهان سازید واشاره دارد که  شهادت کذب وناحق ندهند

در آیه 188بقره می فرماید مال یکدیگر را به ناحق مخورید وکار را به محاکمه نکشانید اشاره به رعایت حقوق شهروندی دیگران دارد

در آیه 206بقره آمده است غرور وخود پسندی را از خود دور کنید که منشاء تمام گناهان است

در آیه 58سوره نساء آمده که امانتهارا به صاحبان آنها تحویل دهید وخیانت در امانت نکنید

در آیه 59سوره نساء آمده از جنگ وجدال بپرهیزید وصلح وسازش کنید وخدارا در نظر بگیرید

در آیه 135نساء اشاره به رعایت عدالت در بین مردم شده است

در آیه 4سوره مومنون انسانهارا بدور از گناه  نگه داشتن دعوت می نماید

در آیه 67مومنون اشاره دارد که قتل نکنید وانسانهای بی گناه را نکشید

در آیه 72سوره فرقان اشاره دارد که ناحق شهادت ندهید وحق را کتمان نکنید

در آیه 268بقره می گوید شیطان انسان را به هر کار زشت وناروایی وا می دارد

در آیه 280بقره می فرماید اگر از کسی طلب دارید به او فرصت دهید تا توانمند شود وبدهی شمارا پرداخت کند

در آیه 282بقره می فرماید در تمام معاملات وقراردادها شرایط را کتباً بنویسید تا بعداً با مشکل برخورد نکنید

در آیه 19سوره نور اشاره دارد در جامعه اشائه فساد نکنید

در آیات 30و31نور می فرماید چشمهایتان را از نگاه نامحرم دور نگه دارید وگناه نکید و.... 

  نتیجه : اگر آموزش وپرورش در راستای نوآوری ونواندیشی وابتکار وتحول اساسی در آموزش وپرورش گامهای اساسی را بر دارد ودستگاههای دیگر هم با آموزش وپرورش همکاری نمایند جامعه ما عاری از وقوع جرائم وناهنجاریها خواهد شد وزمینه نو آوری ونواندیشی وابتکار وخلاقیتها وشکوفایی استعدادهای خدادادی نوجوانان وجوانان مومن ومتخصص در جامعه فراهم خواهد شد

 

[ پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 2:21 ] [ سید محسن رضائی ]

[ ]